About us

About us

บริษัท เอ็นพี ควอลิตี้พลัส จำกัด (NPQ+) ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพในด้านการปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต โดยมีนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างการบริหารคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตให้กับผู้ประกอบการ โดยเรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการคำปรึกษา การทำโครงการ และการฝึกอบรมด้านการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต ให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับ ประโยชน์สูงสุดตรงตามความต้องการที่ได้ กำหนดไว้

สำหรับการให้บริการ คำปรึกษา และสนับสนุนการวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน เรามีนักวิจัยมืออาชีพที่มีความสามารถในการให้คำแนะนำที่ตรงตามมาตรฐานระเบียบการวิจัย ของแต่ละสถาบัน อีกทั้งเรามีความชำนาญในการใช้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยขั้นสูง อาทิเช่น MiniTab, SPSS และ AMOS เป็นต้น

VISION

เป็นบริษัทที่ปรึกษาและรับฝึกอบรมชั้นนำที่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าและก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการตอบสนองต่อปัญหาเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาแบบก้าวกระโดด

POLICY STATEMENTS

มุ่งมั่นที่จะให้บริการคำปรึกษา การทำโครงการ และการฝึกอบรมทางด้านการจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตให้แก่ลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเน้นผลลัพท์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ต่าง ๆ

Quality Control

ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เราเน้นความสำคัญลำดับแรก ในเรื่องคุณภาพและการบริการให้กับลูกค้า เราไม่เพียงให้บริการคำปรึกษา การทำโครงการ และการฝึกอบรมเท่านั้น แต่เรายังมีการตรวจสอบความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับผลประโยชน์ตรงตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

รวมถึงการดำเนินการแก้ไขและป้องกันเพื่อลดและกำจัดสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เรายังคงยึดมั่นและปฎิบัติตามหลักการนี้ในทุกครั้งของการให้บริการคำปรึกษา การทำโครงการ และการฝึกอบรม เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถของเรา พร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนลูกค้าสำหรับทุกความต้องการด้านการปรังปรุงคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตในกระบวนการ